Polityka Ochrony Prywatności

 1. Postanowienia ogólne
  1. Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora Danych Osobowych (Usługodawcę) w związku ze świadczeniem przez niego Usługi informacyjnej przy użyciu Portalu SluzbaZdrowia.pl. Określenie: „korzystanie z Portalu” jest równoznaczne z określeniem „korzystanie z Usługi Portalu”.
  2. Administratorem danych zgromadzonych na Portalu SluzbaZdrowia.pl jest Investcore Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 19A, 02 - 677 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000513358, NIP 5213673814, elektroniczny adres kontaktowy: kontakt@investcore.pl.
  3. Administrator dba o bezpieczeństwo zgromadzonych danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych SluzbaZdrowia.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym.
  4. Główną Usługą oferowaną przez Portal jest możliwość uzyskania informacji o Lekarzach, Pielęgniarkach, Położnych, Aptekach i Placówkach medycznych. Dane tych podmiotów są powszechnie dostępne dla wszelkich osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.
 2. Cel i sposób przetwarzania danych osobowych.
  1. Administrator Portalu SluzbaZdrowia.pl przetwarza Dane Osobowe Lekarzy, Pielęgniarek, Położnych oraz właścicieli Aptek w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji bezpłatnych usług informacyjnych świadczonych drogą elektroniczną. Udostępnione dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w informacyjnym Portalu Internetowym SluzbaZdrowia.pl.
  2. Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celach statystycznych i marketingowych tylko za zgodą podmiotów, których te dane dotyczą.
  3. Na portalu są umieszczane dane Lekarza, Pielęgniarki lub Położnej z wyłączeniem daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej, numeru PESEL, numeru prawa wykonywania zawodu.
  4. Administrator przetwarza Dane Osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności SluzbaZdrowia.pl, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.
  5. Przetwarzanie Danych Osobowych w celu realizacji bezpłatnej Usługi informacyjnej, nie narusza praw i wolności tych, których dane są przetwarzane.
 3. Dostęp do danych osobowych.
  1. Dostęp do bazy Danych Osobowych mają jedynie Administrator oraz osoby posiadające specjalne upoważnienia nadane przez Investcore Sp. z o.o. Sp. k. (Administratora).
  2. Upoważnieni przez Administratora mogą być: pracownicy lub osoby świadczące usługi na jego rzecz związane z Portalem (np. programiści, informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmiot administrujący i konserwujący system oraz administratorzy prawni Portalu) – w zakresie określonym przez Administratora. Są oni objęci ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Ponadto dostęp do danych osobowych mogą mieć Organy państwa na potrzeby prowadzone przez nich postępowań, jeżeli organy te są do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd, Policja, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz w innych sytuacjach, gdy zobowiązują Administratora do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Prawa i obowiązki Użytkowników Portalu.
  1. W przypadku niedozwolonego korzystania przez Użytkownika z Portalu (tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami), Administrator może przetwarzać jego Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności, z tym, że dla celów dowodowych Administrator zobowiązany jest utrwalić fakt uzyskania oraz treść wiadomości o niedozwolonym korzystaniu z Portalu.
  2. Użytkownik (Lekarz, Pielęgniarka, Położna i Właściciel Apteki) zawsze ma prawo dostępu do treści swoich danych, jak również żądania uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Administratora swoich Danych Osobowych, przetwarzanych w ramach korzystania z Portalu, z zastrzeżeniem Danych, do których przetwarzania Administrator pozostaje uprawniony na mocy przepisów prawa. Zmiany lub uzupełnienia swoich Danych Osobowych można dokonać poprzez formularz zgłoszenia zmiany dostępny w Portalu. Usunięcia Danych można dokonać wysyłając e-mail do Administratora na adres kontakt@sluzbazdrowia.pl.
  3. Podstawą prawną odmowy usunięcia Danych Osobowych przez Administratora może być art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) bądź inne przypadki przewidziane w przepisach prawa.
  4. W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa Administrator może również udostępnić część Danych Osobowych Lekarza, Pielęgniarki i Położnej osobom trzecim m.in. dla celów związanych z ochroną ich prawnie chronionych interesów (np. dóbr osobistych), ale wyłącznie na pisemny wniosek. Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt naruszenia jego prawnie chronionych interesów oraz przedstawić dowody uprawdopodabniające dokonanie naruszenia. Ponadto, dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim na podstawie umowy zawartej z Investcore sp. z o.o. Sp. k.. Administrator może również udostępnić zgromadzone Dane Osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych organów państwowych (sądy, prokuratura, Policja). Listy elektroniczne kierowane do Investcore Sp. z o.o. Sp. k. są archiwizowane i mogą w niektórych przypadkach być wykorzystane przez Investcore Sp. z o.o. Sp. k. lub inny uprawniony podmiot do celów prowadzonych postępowań lub w innych celach zgodnych z prawem.
 5. Przechowywanie i ochrona informacji.
  1. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Administratora.
 6. Odpowiedzialność Administratora.
  1. Investcore Sp. z o.o. Sp. k. nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów innych portali i serwisów, do których przekierowują odsyłacze (linki) zamieszczane w SluzbieZdrowia.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących Dane Osobowe.