Regulamin portalu świadczenia usług drogą elektroniczną przez SluzbaZdrowia.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  1. Usługodawca - portal Służba Zdrowia.pl oznacza Investcore Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 19/A, 02 - 677 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000513358, NIP 5213673814, elektroniczny adres kontaktowy: investcore@investcore.pl
  2. Portal – portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.sluzbazdrowia.pl.
  3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  4. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Portalu,
  5. Placówka- placówka, komórka – miejsce wykonywania czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, usług zdrowotnych, medycznych lub paramedycznych.
  6. Lekarz, Pielęgniarka, Położna- osoba wykonująca czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczącą usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne.
  7. Profil – zbiór informacji na temat placówki, komórki, lekarza, pielęgniarki, apteki umieszczony w Portalu w postaci podstrony Portalu posiadającej unikalny adres URL.
  8. Usługa – bezpłatne umożliwienie Użytkownikowi dostępu do zebranych na Portalu informacji powszechnie dostępnych na temat imion, nazwisk, nazw, adresów, zakresu świadczonych usług, godzin pracy Placówek, Lekarzy, Pielęgniarek i Położnych, Aptek oraz tekstów informacyjnych o tematyce związanej z ochroną zdrowia.
 2. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2. Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy usługi informacyjne dotyczące Placówek, Lekarzy, Pielęgniarek, Położnych, Aptek, świadczeniodawców oraz innych podmiotów związanych z usługami medycznymi, a w szczególności:
  1. usługi w zakresie informowania o nazwie, imionach, nazwiskach, stopniach naukowych, adresie, zakresie świadczonych usług, godzinach pracy i lokalizacji,rozpowszechniania tekstów informacyjnych w szczególności o tematyce związanej
  2. ochroną zdrowia, organizacji medycyny, zasad świadczenia usług medycznych i podobnych.
 1. Informacje zawarte na Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do skorzystania z usług któregokolwiek/którejkolwiek z lekarzy, pielęgniarek, położnych czy placówek.
 2. Usługodawca udostępnia wyszukiwarkę Placówek, Komórek, Lekarzy, Pielęgniarek, Położnych oraz aptek skatalogowanych według województw, miast i kategorii.
 3. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania i edytowania informacji oraz danych kontaktowych Placówek, Lekarzy, Pielęgniarek, Położnych oraz Aptek.
 4. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkowników bez konieczności ich rejestracji w Portalu.
 5. Dostęp do usług Portalu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za korzystanie z wyszukiwarki udostępnianej na Portalu.
 6. Usługodawca informuje, że dane o Placówkach, Lekarzach, Pielęgniarkach, Położnych i Aptekach pochodzą z publicznych rejestrów prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Naczelną Izbę Lekarską oraz Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, prawidłowość, kompletność i aktualność danych o Placówkach, Lekarzach, Pielęgniarkach, Położnych i Aptekach.
 8. W przypadku stwierdzenia niekompletności lub nieaktualności danych o powyższych podmiotach każdy Użytkownik, w tym Placówka, Lekarz, Pielęgniarka, Położna czy Apteka może zwrócić się do Usługodawcy ze stosowną wiadomością. Użytkownicy mogą także zgłosić uwagi dotyczące działania Portalu w drodze reklamacji.

§3. Warunki świadczenia usług

 1. W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:
  1. posiadać dostęp do sieci Internet,
  2. posiadać przeglądarkę internetową (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 1. Każdy może zapoznawać się z informacjami i korzystać z wyszukiwarki.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Portalu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
 3. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

§4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usługi

 1. Z chwilą wejścia przez Użytkownika na stronę internetową Portalu dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług elektronicznych.
 2. Umowa zawarta jest na czas korzystania z Usługi. Umowa rozwiązuje się poprzez opuszczenie przez Użytkownika Portalu lub zamknięcie przeglądarki.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Każdy Użytkownik korzystający z usług świadczonych w Portalu powinien:
  1. przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych i praw autorskich osób trzecich,
  2. szanować godność oraz dobra osobiste osób trzecich,
  3. powstrzymywać się od korzystania z usług w sposób sprzeczny z celem ich świadczenia,
  4. nie stosować technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej Portalu lub innych osób.
 5. Użytkownik korzystający z usług świadczonych w Portalu nie może:
  1. zamieszczać w Portalu reklam oraz innych informacji o charakterze komercyjnym,
  2. rozpowszechniać w Portalu danych, w szczególności utworów i innych materiałów, do których prawa przysługują osobie trzeciej, chyba że Portalu uzyskał stosowną zgodę tej osoby,
  3. dostarczać, rozpowszechniać lub przechowywać w Portalu treści bezprawne, w szczególności treści i symboli sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, bądź treści naruszających dobre obyczaje.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Portalu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy

§5. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Pozostałe zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać pisząc na adres e-mail kontakt@sluzbazdrowia.pl.
 3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 4. Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika, Placówkę, Lekarza, Pielęgniarkę, Położną lub Aptekę w terminie 21 dni od daty zdarzenia, poprzez zgłoszenie na adres: kontakt@sluzbazdrowia.pl.
 5. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.

§6. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników.
 2. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Portalu i świadczenie przez niego usługi informacyjnej odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w Portalu informacje i materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 3. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Portalu w całości albo w części.
 4. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.
 2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika na łamach Portalu.
 3. Zmiana wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od powiadomienia Użytkowników poprzez ogłoszenie w Portalu.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
 6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem sądem właściwym jest sąd określony w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Portalu.